Katalog informacij javnega značaja

Domov » O knjižnici » Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.1 Organigram in podatki o organizaciji organa

2.2 Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

2.3 Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa

2.4 Seznam predlogov predpisov

2.5 Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

2.6 Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

2.7 Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

2.8 Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

2.9 Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

3. Opis načina dostopa do posameznih sklopov informacij

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

5. Izjava dostopnost spletišča Knjižnice Logatec

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa:

Knjižnica Logatec
Tržaška cesta 44
1370 Logatec
Tel.: 01 7541 722
Matična številka: 5848083
Davčna številka: 97822825
Šifra dejavnosti: 92.511

Odgovorna uradna oseba: Tina Musec, direktorica

 

Podrobnosti:

Datum prve objave kataloga: 04. 08. 2009

Datum zadnje spremembe: 07. 09. 2023

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:
www.knjiznicalogatec.si

Druge oblike kataloga:
tiskani dokumenti so dostopni na sedežu organa sveta

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.1 Organigram in podatki o organizaciji organa

Kratek opis delovnega področja organa
Dejavnost zavoda, ki jo zavod opravlja v javnem interesu kot javno službo, je: 91.011 Dejavnost knjižnic.

V okviru te dejavnost zlasti:
ugotavlja potrebe po knjižničnem gradivu nabavlja, strokovno obdeluje in obnavlja knjižnično gradivo, skrbi za dostopnost knjižničnega gradiva, ga izposoja, svetuje in pomaga pri njegovi izbiri in uporabi, opravlja domoznansko dejavnost, utrjuje in razvija strokovnost, organiziranost, povezanost in enotnost knjižničarske stroke, se povezuje v enoten slovenski knjižnični informacijski sistem, sodeluje v medknjižnični izposoji knjižničnega gradiva, vodi kataloge in drugo dokumentacijo knjižničnega gradiva ter evidence o knjižničarski dejavnosti, izvaja biliografska, informacijska, dokumentacijska in komunikacijska dela, namenjena javnosti pripravlja prireditve in druge oblike razvijanja interesa za knjižnično gradivo in knjižničarsko dejavnost, se vključuje v vseživljenjsko učenje, izdaja kataloge, bibliografije in druge strokovne publikacije o knjižničnem gradivu, zagotavlja ukrepe za zavarovanje knjižničnega gradiva pred nevarnostmi ali v vojni ter ob naravnih ter drugih hudih nesrečah.

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

UPRAVA
Tržaška cesta 44
1370 Logatec
Tel.: 01 7541 722
Direktorica Tina Musec

direktor@knjiznicalogatec.si

Knjižnica Logatec (osrednja knjižnica)
Tržaška cesta 44
1370 Logatec
tel.: 01 7541 722
fax: 01 7543 137

Krajevna Knjižnica Rovte
Rovte 100
1373 Rovte
tel.: 01 7503 030

Krajevna knjižnica Hotedršica
Hotedršica 64
1372 Hotedršica
tel.: 01 7559 506

Premična zbirka Vrh Svetih Treh Kraljev
Vrh Svetih Treh Kraljev 18
1373 Rovte
tel. 01 7501 030

Organigram organa

Sestavljajo ga 3 predstavniki ustanoviteljice, 1 predstavnik uporabnikov, 1 predstavnik delavcev.

Sestava Sveta Knjižnice Logatec v mandatnem obdobju od 2023 do 2027:
mag. David Kogovšek, predsednik sveta, predstavnik ustanovitelja
Janez Ovsec, podpredsednik sveta, predstavnik ustanovitelja
Andrej Grom, član sveta, predstavnik ustanovitelja
Špela Petkovšek, članica sveta, predstavnica zaposlenih
dr. Mateja Jemec Tomazin, članica sveta, predstavnica uporabnikov

2.2 Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Tina Musec, direktorica
Tržaška cesta 44
1370 Logatec
Tel.: 01 7541 722
E-pošta: direktor@knjiznicalogatec.si

2.2.1 Uredba o varovanju osebnih podatkov - GDPR

Pravila varstva in obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve posameznika – GDPR
Pooblaščena oseba: Urška Orešnik
Kontaktni podatki:  varstvo.podatkov@knjiznicalogatec.si ali 01 7541 722

Politika varstva osebnih podatkov

Pravilnik o varstvu osebnih podatkov 

Pravila varstva in obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve posameznika

 

2.3  Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa

2.4 Seznam predlogov predpisov

/

2.5 Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Nabavna politika in načrti nakupa: 

Dokument nabavne politike Knjižnice Logatec

Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva v Knjižnici Logatec

2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023   2024

Program dela in finančni načrt: 

2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023   2024

Letna poročila o delu knjižnice:

2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023

Strateški načrt knjižnice:

2015-2020    2022-2027

2.6 Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

2.7 Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

2.8 Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk
Javno dostopni knjižnični katalog  COBISS/OPAC

2.9 Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Informacije javnega značaja v elektronski obliki so prosto dostopne na spletnih straneh Knjižnice Logatec. Za dostop je potreben internetni brskalnik. Dostop do informacij javnega značaja v tiskani obliki je možen na upravi Knjižnice Logatec od ponedeljka do petka od 9.00 do 14.00 ure.

3. Opis načina dostopa do posameznih sklopov informacij

Informacije javnega značaja v elektronski obliki so prosto dostopne na spletnih straneh Knjižnice Logatec. Za dostop je potreben internetni brskalnik. Dostop do informacij javnega značaja v tiskani obliki je možen na upravi Knjižnice Logatec od ponedeljka do petka od 9.00 do 14.00 ure.

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam je prazen.

5. Izjava dostopnost spletišča Knjižnice Logatec

Sorodne vsebine