Razpis za prosto delovno mesto direktorja (m/ž)

Domov » Blog » Obvestilo » Razpis za prosto delovno mesto direktorja (m/ž)

Knjižnica Logatec

Svet Knjižnice Logatec

Tržaška cesta 44

1370 Logatec

Na podlagi sklepa Sveta zavoda Knjižnice Logatec razpisuje prosto delovno mesto

DIREKTORJA (m/ž)

za mandat petih let, s polnim delovnim časom. Nastop dela s 1. 3. 2023.

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati:

  • univerzitetna izobrazba družboslovne  ali  humanistične smeri,
  • opravljen strokovni izpit iz bibliotekarske stroke,
  • najmanj pet let delovnih izkušenj v knjižnični dejavnosti,
  • organizacijske in vodstvene sposobnosti, ki naj bodo razvidne iz dosedanjega dela in predloženega programa dela.

Kandidati morajo  poleg dokazil o izpolnjevanju pogojev priložiti še:

  • potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije,
  • dokazila o delovni dobi,
  • potrdilo o nekaznovanosti oziroma da kandidat ni v kazenskem postopku (izdaja pristojno sodišče).

Kandidati naj ponudbe v pisni obliki s priporočeno pošto s pripisom na kuverti »Razpis za direktorja« pošljejo do vključno 30. 9. 2022 na naslov:

Knjižnica Logatec

Svet Knjižnice Logatec

Tržaška cesta 44

1370 Logatec

Upoštevane bodo le pravočasno oddane in vsebinsko popolne vloge.

Kandidate bomo o izboru obvestili v zakonitem roku.

Facebook
LinkedIn
Twitter
WhatsApp

PODROBNOSTI

Sidebar koda

Druge novice

COMMENT

Post a Comments

A lectus ac pulvinar tincidunt accumsan. Ullamcorper dolor at lectus ac, sed facilisis hac. Molestie aliquam ut blandit nibh vulputate lectus in sit. Egestas in dolor dui purus tincidunt eget cras nisl est aliquam ut blandit nibh vulputate lectus ullamcorper.