Pravilnik knjižnice

Na podlagi Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS št. 87/2001), Uredbe o osnovnih storitvah knjižnic
(Uradni list RS št. 29/03) in Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 59/99) je Svet Knjižnice Logatec na svoji seji, dne 27.12.2006, sprejel

PRAVILNIK O SPLOŠNIH POGOJIH POSLOVANJA KNJIŽNICE LOGATEC

 1. UVODNE DOLOČBE
 2. člen

Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja Knjižnice Logatec (v nadaljevanju pravilnik) ureja odnose med Knjižnico Logatec (v nadaljevanju: knjižnica), uporabniki in člani knjižnice. Določa etiko poslovanja, medsebojne pravice in dolžnosti knjižnice, uporabnikov in članov knjižnice, dostopnost in pogoje uporabe knjižnice, časovne in druge omejitve pri izposoji gradiva, storitvah in uporabi knjižnice, jezik poslovanja, vrste in cenik storitev ter urnik odprtosti knjižnice in njenih enot za uporabnike.

 1. člen

Knjižnica želi pri izvajanju svoje dejavnosti uveljaviti načelo, da je prost in neomejen dostop do znanja, duhovnih dobrin, kulture in informacij temelj za razvoj posameznika in demokratične družbe (Manifest o splošnih knjižnicah, UNESCO 1994). V tem smislu si knjižnica v skladu s svojimi možnostmi prizadeva zagotoviti svojim uporabnikom najvišjo možno kakovost, dostopnost, učinkovitost ter raznovrstnost storitev.

Storitve knjižnice so v skladu z manifestom in pod pogioji, ki jih določa Zakon o knjižničarstvu ter ta pravilnik, enako dostopne vsem uporabnikom. Odnos knjižničarjev in drugih zaposlenih v knjižnici do uporabnikov knjižnice temelji na enakopravnosti, nepristranskosti ter spoštovanju. Enako ravnanje pričakujejo zaposleni od uporabnikov.

Knjižničarji varujejo uporabnikovo zasebnost glede osebnih podatkov, iskanih gradiv in informacij, vendar ne odgovarjajo za posledice, ki izhajajo iz njihove uporabe.

 1. člen

Jezik poslovanja knjižnice je slovenski.

 1. člen

Knjižnica informira uporabnike o svojem poslovanju in organiziranosti ter jih seznanja z načini uporabe knjižnice.

V knjižnici sta uporabnikom dostopna Uredba o osnovnih storitvah knjižnice (Uradni list RS št. 96/02) in ta pravilnik. Pravilnik je dostopen v elektronski obliki na spletni strani knjižnice http://www.knjiznicalogatec.si. Knjižnica informira uporabnike tudi z obvestili v javnih medijih.

 1. ORGANIZIRANOST KNJIŽNICE
 2. člen

Knjižnica Logatec je splošna knjižnica. Ima gradivo za mladino in odrasle. Dolžnost knjižnice je zadovoljevati informacijske, kulturne, izobraževalne in razvedrilne potrebe uporabnikov in članov. Knjižnica ima naslednje enote:

 1. Osrednja Knjižnica – Knjižnica Logatec, tel. 01 7541 722;
 2. Krajevna knjižnica Rovte, tel. 01 7503 030;
 3. Krajevna knjižnica Hotedršica, tel. 01 7559 506;
 4. Krajevna knjižnica Vrh Svetih Treh Kraljev.

III. VPIS IN ČLANSTVO (uporabnik in član)

 1. člen

Uporabnik knjižnice je fizična oseba, ki uporablja gradivo, storitve, prostore in opremo knjižnice.

Član knjižnice je uporabnik, ki se včlani v knjižnico. Član knjižnice je lahko tudi pravna oseba.

Če si želi uporabnik izposoditi gradivo na dom, mora obvezno postati član knjižnice. Storitve, kot so npr. enostavne informacije o gradivu, fotokopije knjižničnega gradiva, obisk prireditev, pa niso vezane na članstvo.

Praviloma se uporabnik včlani tudi tedaj, ko uporablja gradivo v knjižnici (čitalnici) in dostopa do informacij na internetu oz. s pomočjo računalniških uporabniških mest v knjižnici, saj mora knjižnica voditi evidenco vseh obiskovalcev knjižnice za potrebe knjižnične statistike, uporabe javno dostopnih računalnikov (možnost zlorabe), varnosti gradiva, opreme in računalnikov. Če se uporabnik zaradi določenih okoliščin pri uporabi navedenih storitev ne želi včlaniti (npr. ko gre za enkratno uporabo računalnika ali čitalnice), se mora pri uporabi teh storitev vsakokrat identificirati z osebnim dokumentom pri informacijskem oz. izposojevalnem pultu.

 1. člen

Član knjižnice lahko postane vsak državljan Republike Slovenije.

Tuji državljani lahko postanejo člani knjižnice v primeru, če zanj jamči slovenski državljan. Pri izposoji gradiva na dom lahko knjižničar določi tudi kavcijo, ki jo dobi član ob vračilu  gradiva povrnjeno.

Pravne osebe morajo pooblastiti enega izmed zaposlenih, da z izkaznico na ime kolektivnega člana uporablja storitve knjižnice.

 1. člen

Uporabniki postanejo člani knjižnice tako, da izpolnijo pristopno izjavo (vpisnico) in predložijo osebni dokument. Mladoletnim uporabnikom podpišejo prijavni obrazec starši oz. skrbniki. Članstvo velja eno leto od dneva vpisa in se obnovi za vsako nadaljnje leto. Knjižnica v skladu s 15. členom Zakona o knjižničarstvu zbira naslednje podatke o svojih uporabnikih: ime, priimek, datum rojstva, naslov stalnega in začasnega bivališča, izobrazba, zaposlitev ali šola.

Knjižničar je dolžan ob vpisu bodočega člana seznaniti z osnovno ureditvijo gradiva v knjižnici, z osnovnimi pravili uporabe knjižnice in ga opozoriti na ta pravilnik. S podpisom pristopne izjave se član obveže, da bo uporabljal knjižnično gradivo in storitve knjižnice v skladu s tem pravilnikom.

O spremembah naslova bivališča in drugih podatkov, ki so jih dali ob vpisu, so člani dolžni sproti obveščati knjižnico.

 1. člen

Člani in drugi uporabniki knjižnice imajo pravico do sooblikovanja knjižnične ponudbe preko svojih predstavnikov v svetu knjižnice. Svoje predloge lahko neposredno sporočajo knjižničarjem pisno pa z vpisom v Knjigo predlogov za nakup gradiva ali z elektronsko pošto na naslov info@knjiznicalogatec.si.

Če niso zadovoljni s ponudbo in storitvami knjižnice, se lahko pritožijo knjižničarju oziroma vodji knjižnice. Če je pritožba pisna, ima član oziroma uporabnik pravico do pisne obrazložitve v zvezi s svojo pritožbo oz. z vpisom v Knjigo pripomb, pritožb in pohval.

 1. ČLANARINA
 2. člen

Člani knjižnice, razen otrok do 18. leta in brezposelnih, ki svoj status dokažejo z ustreznim uradnim dokumentom, krijejo del stroškov, ki nastajajo z izvajanjem knjižničnih storitev, z letno članarino. Vrsta in višina članarine je razvidna iz cenika knjižnice.

S članarino in prispevki krijejo člani del dodatnih stroškov, ki nastanejo pri izvajanju sicer brezplačnih knjižničnih storitev, kot so: natis članskih izkaznic, vodenje evidenc in zagotavljanje sledljivosti gradiva, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti pri uporabi določenih vrst gradiva in avtorskih pravic, ipd.

 1. ČLANSKA IZKAZNICA
 2. člen

Po opravljenem vpisu dobi član člansko izkaznico, ki jo uporablja kot dokazilo za svoje članstvo, s katerim uveljavlja pravice do knjižničnih storitev.

 1. člen

Izkaznica ni prenosljiva. Knjižnica ne prevzema odgovornosti za morebitno zlorabo izkaznice. Če knjižničar utemeljeno dvomi o identiteti  prinašalca izkaznice, lahko zahteva njegovo dodatno identifikacijo.

 1. člen

Izgubo ali krajo izkaznice je treba sporočiti knjižnici. Dokler knjižnica o tem ni obveščena, gre morebitna zloraba izkaznice na račun člana, čeprav izkaznica ni več v njegovi posesti. Pogrešana izkaznica se izbriše iz evidence takoj po zahtevi člana, vendar potem, ko so poravnane vse obveznosti. Član v tem primeru dobi novo izkaznico. Stroške za nadomestilo izgubljene ali založene izkaznice krije član sam.

 1. PRAVICE ČLANOV
 2. člen

Člani  imajo pravico do brezplačne uporabe knjižničnega gradiva in do informacij o gradivu in iz gradiva.

Knjižnične storitve, ki jih nudi knjižnica, so navedene v posebni prilogi – Katalogu storitev Knjižnice Logatec, ki je sestavni del tega pravilnika.

VII. KNJIŽNIČNA ZBIRKA

 1. člen

Knjižnično gradivo je v prostem pristopu razporejeno v oddelku za odrasle s čitalnico in v oddelku za mlade bralce. Urejeno je po načelu UDK (univerzalne decimalne klasifikacije) in strokovnih priporočilih.

Knjižnica oblikuje tudi referenčno, domoznansko zbirko in zbirko periodičnih publikacij, ki se praviloma uporabljajo le v knjižnici.

Knjižnica lahko za posamezno dragoceno gradivo (raritete) določi tudi posebna pravila uporabe.

 1. člen

Knjižnično gradivo je strokovno obdelano in informacijsko dostopno v lokalnem računalniškem katalogu. Lokalni računalniški katalog je dostopen tudi na spletni strani knjižnice (http://www.knjiznicalogatec.si) in na spletni strani knjižničnega informacijskega sistema (http://cobiss.izum.si). Katalog nudi bibliografske informacije, informacijo o fizični dostopnosti gradiva (prosto, izposojeno, rezervirano), lokaciji gradiva in statusu gradiva (izposoja na dom, izposoja le v knjižnici, rezervirano gradivo, ipd.).

 

VIII. SPLOŠNA PRAVILA PRI UPORABI KNJIŽNICE IN HIŠNI RED

 1. člen

Člani in drugi uporabniki knjižnice morajo spoštovati hišni red in pravila pri izposoji gradiva, s tem da:

 • se primerno vedejo v knjižničnih prostorih in ne ovirajo in motijo drugih obiskovalcev in uporabnikov knjižnice ter zaposlenih; za predšolske otroke pri tem prevzemajo odgovornost starši in njihovi odrasli spremljevalci;
 • odgovorno in skrbno ravnajo z izposojenim gradivom, s knjižnično opremo, računalniki in nepremičninami;
 • gradiva ne izposojajo naprej;
 • ne uporabljajo mobilnih telefonov;
 • ne vstopajo z rolkami;
 • v knjižnico ne vodijo domačih živali;
 • v prostorih knjižnice ne kadijo in ne uživajo hrane in pijače;
 • se ne zadržujejo v knjižnici izven obratovalnega časa knjižnice;
 • upoštevajo navodila požarnega reda;
 • upoštevajo navodila zaposlenih v knjižnici.

Zaposleni v knjižnici ima pravico odstraniti iz knjižnice tistega, ki se ne ravna po teh pravilih. Grobo kršenje teh pravil ima lahko za posledico prenehanje članstva v knjižnici.

 

 1. PRAVILA PRI IZPOSOJI GRADIVA NA DOM
 2. člen

Član knjižnice si lahko izposoja knjižnično gradivo na dom le zase, saj članska izkaznica ni prenosljiva. Član izposojenega gradiva ne sme izposojati naprej, saj je zanj vedno odgovoren sam.

 1. člen

Pred prevzemom izposojenega gradiva je član dolžan gradivo pregledati in opozoriti knjižničarja na morebitne poškodbe, sicer sam odgovarja za škodo.

Ob evidentiranju izposoje dobi član tiskan izvod s seznamom izposojenega gradiva ter rokom vrnitve. Član je dolžan preveriti, ali izpis ustreza dejanskemu stanju, saj kasnejših reklamacij ni možno upoštevati.

Ob poravnavi morebitnih denarnih terjatev dobi član tudi izpis računa. Vročitev izpisa izposojenih knjig oz. računa je s strani knjižničarjev v izposoji obvezna.

 1. člen

Rok izposoje

Pri izposoji na dom veljajo naslednji roki izposoje:

 • za knjige, revije, avdio kasete 21 dni,
 • za videokasete, DVD 21 dni,
 • za izobraževalne videokasete 21 dni,
 • za CD-je (zgoščenke), CD-rome in igre (igrače) 21 dni,
 • za jezikovne tečaje (CD-rome) 21 dni.
 1. člen

Izposojevalni rok je praviloma mogoče podaljšati le enkrat. Podaljšanje ni mogoče tedaj, ko je gradivo rezervirano, naročeno ali je namenjeno obveznemu branju. Neknjižnega gradiva ni mogoče podaljšati. Gradiva iz priročne knjižnice in domoznanske zbirke ter zadnjih številk časnikov in revij knjižnica ne izposoja na dom.

 1. člen

Podaljšanje je možno osebno ob obisku knjižnice, telefonsko ali preko interneta s pomočjo gesla za podaljševanje, ki ga dodeli knjižničar na željo člana ob predložitvi članske izkaznice.

 1. člen

Gradivo je mogoče tudi rezervirati in naročiti. Dogovorjena rezervacija velja 60 dni od dneva rezervacije. Rezervirano in naročeno gradivo čaka 3 delovne dneve po tem, ko je bil uporabnik obveščen o možnosti izposoje. Rezervacija gradiva je brezplačna, plača se le obvestilo o prispelem gradivu.

 1. X. ZAMUDNINE IN OPOMINI
 2. člen

Za prepozno vrnjeno gradivo knjižnica zaračunava zamudnino po ceniku.

 1. člen

Zamudnina za prepozno vrnjeno gradivo iz medknjižnične izposoje je po določilih knjižnice, iz katere je gradivo izposojeno.

 1. člen

Če član 14 dni po poteku izposojenega roka gradiva ne vrne, mu knjižnica evidentira prvi opomin. Drugi in tretji opomin sledita v razmiku 14 dni. Opomin pred tožbo sledi po 30-ih dneh. Stroške opominov po ceniku krije član. K stroškom opominov se prišteje tudi zamudnina po dnevih in enotah gradiva.

 1. člen

Če član kljub prejetim opominom gradiva ne vrne, si ne more izposojati novega gradiva. Knjižnica je upravičena do mandatne tožbe, vključno z izvršbo. Sodne stroške plača tožeča stranka.

 1. člen

Člani knjižnice (oz. njihovi zakoniti zastopniki) so knjižnici materialno odgovorni za izposojeno gradivo in za primerno uporabo knjižnične opreme. Če gradivo izgubijo, poškodujejo ali poškodujejo opremo, so dolžni knjižnici povrniti nastalo škodo.

Poškodovano ali izgubljeno gradivo uporabnik praviloma nadomesti z enakim novim.

Če gradiva ni mogoče nadomestiti (kupiti na trgu), se nadomestilo določi z višino cene novega enakovrednega na tržišču, sicer se odškodnina določi na osnovi povprečne cene knjižničnega gradiva. Član poleg odškodnine za izgubljeno gradivo plača tudi stroške ponovne strokovne obdelave in opreme gradiva po ceniku.

 1. MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA
 2. člen

Gradivo, ki ga knjižnica nima, priskrbi iz drugih knjižnic na zahtevo člana. Gradivo, izposojeno iz drugih knjižnic, je bralcem na voljo za izposojo na dom, na zahtevo knjižnice pa le v prostorih knjižnice. Zanj veljajo izposojni roki knjižnic, iz katerih je gradivo izposojeno. Člani krijejo strošek medknjižnične izposoje po veljavnem ceniku, ki ga sprejme svet Knjižnice Logatec.

 

XII. PRAVILA UPORABE ČITALNICE  IN RAČUNALNIŠKIH MEST

 1. člen

Člani lahko uporabljajo čitalnico za prebiranje periodike, študij in uporabo gradiva v knjižnici. Na voljo so jim tudi računalniška mesta v knjižnici.

Člani imajo pravico in možnost iskanja podatkov o knjižničnem gradivu s pomočjo računalnikov. Ti jim nudijo dostop do lokalnega kataloga in vzajemnega kataloga slovenskih knjižnic. Član ima pravico, da ga knjižničar seznani z osnovami za iskanje gradiva v sistemu COBISS.

 1. člen

Član ima pravico do uporabe računalnikov z dostopom do interneta za iskanje drugih virov informacij in sicer pol ure dnevno oz. po dogovoru  s knjižničarjem, glede na potrebe. Računalnik je možno uporabljati tudi za pisanje seminarskih nalog, po predhodnem dogovoru s knjižničarji.

 1. člen

Pred uporabo čitalnice in drugih računalniških mest morajo člani oddati članske izkaznice pri izposojevalnem pultu. Pri uporabi računalnikov pa morajo upoštevati pisna navodila (ob računalnikih) in navodila knjižničarjev. Uporabnik mora upoštevati hišni red knjižnice. V primeru kršitev mu je uporaba računalnika prepovedana.

 1. člen

Tiskanje dokumentov knjižnica zaračunava po veljavnem ceniku. Snemanje na disketo je možno le z disketo, ki jo uporabniki dobijo v knjižnici.

 

 1. člen

Uporaba javno dostopnih terminalov in računalnikov v knjižnici je namenjena predvsem za dostopanje do lokalnega in vzajemnega knjižničnega kataloga, dostopanje do omrežja internet (storitve in servisi javne uprave, e-poslovanja), uporabo elektronske pošte (e-mail), izpis gradiva, shranjevanje podatkov na ustrezne medije (diskete, zgoščenke).

Za nedopustno uporabo računalnika se šteje:

 • ustvarjanje, pošiljanje in objavljanje podatkov z žaljivo in pornografsko vsebino;
 • masovno razpošiljanje elektronskih sporočil (SPAM);
 • uporaba omrežja Internet za komercialne namene;
 • uničevanje in spreminjane podatkov, ki so v lasti drugih uporabnikov;
 • uporaba programske opreme za računalniške igrice;
 • uporaba nelegalne programske opreme:
 • uporaba programov in postopkov, katerih namen ali posledica je krnjenje integritete in stabilnega delovanja računalnika, računalniškega sistema ali omrežja.

XIII. FOTOKOPIRANJE

 1. člen

Knjižnica preslikuje le gradivo, ki je last knjižnice. Fotokopiranja knjižnica ne dovoli, če to škoduje gradivu ali če je gradivo take vrste, da se ga ne sme preslikati v skladu z zakonom o avtorskih pravicah. Kopiranje se lahko naroči knjižničnem delavcu najpozneje eno uro pred zaprtjem knjižnice.

 1. člen

Knjižničarji morajo ob vpisu seznaniti uporabnike s tem pravilnikom. Šteje se, da so že včlanjeni uporabniki z njim seznanjeni, ko je dostopen na informacijskem panoju hkrati s katalogom storitev, cenikom in urnikom.

Pravilnik knjižnice se uporablja od 28.12.2006 dalje.

Predsednik Sveta Knjižnice Logatec

Janez Ovsec

PRILOGE:

– Katalog storitev

– Cenik knjižnice

– Urnik osrednje knjižnice in podružnic

 

 

KATALOG STORITEV KNJIŽNICE LOGATEC

Katalog storitev knjižnice je sestavni del Pravilnika o splošnih pogojih poslovanja Knjižnice Logatec, v katerem so podrobneje določeni pogoji uporabe storitev knjižnice in ga je sprejel Svet knjižnice na svoji 15. seji 27.12.2006.

 1. Brezplačne osnovne storitve so:
 • izposoja, dostop in uporaba gradiva: dostop do knjižničnega gradiva, njegova uporaba v prostorih knjižnice ter izposoja v čitalnici in na dom; seznanjanje z novostmi; rezerviranje in naročanje gradiva, dostop in uporaba splošno dostopnih elektronskih virov javnih oblasti; dostop in uporaba zakupljenih podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov v skladu s pogodbenimi določili in viri financiranja;
 • posredovanje enostavnih informacij o gradivu in iz gradiva, ki so v lasti knjižnice;
 • informiranje uporabnikov o poslovanju in organiziranosti knjižnice;
 • usposabljanje uporabnikov za samostojno iskanje informacij o gradivu knjižnice in drugem dostopnem gradivu, za uporabo vzajemnega kataloga in drugih katalogov knjižnice, za uporabo tehničnih pripomočkov, ki so v javni uporabi v knjižnici;
 • elektronska pošta;
 • prireditve za promocijo knjižničnih zbirk in svojih storitev.
 1. Delno plačljive storitve po veljavnem ceniku so:
 • medknjižnična izposoja,
 • fotokopiranje,
 • tiskanje z interneta,
 • obvestilo o rezerviranem gradivu,
 • izpisovanje seznamov o gradivu na zahtevo člana,
 • diskete,
 • stroški zamudnin in opominov,
 • previjanje VHS,
 • nadomestilo izgubljene ali uničene izkaznice,
 • stroški obdelave gradiva, ki ga nadomesti uporabnik.

 

Knjižnica omogoča:

 1. Vpogled in dostop do knjižničnih zbirk v prostem pristopu in njihovo uporabo:
 • zbirke za otroke do 15. leta, ki vključujejo tej starostni stopnji primerno gradivo: leposlovje, poljudnoznanstveno literaturo, AV gradivo, referenčne zbirke (slovarji, enciklopedije ipd.), periodiko;
 • zbirke za odrasle, ki vključujejo leposlovno in strokovno zbirko, referenčno zbirko, zbirko periodike, domoznansko zbirko.
 1. Uporabo javnih knjižničnih katalogov, vzajemnega kataloga in drugih podatkovnih zbirk in informacijskih virov:
 • računalniški katalog Knjižnice Logatec;
 • vzajemni katalog slovenskih knjižnic;
 • katalogi posameznih knjižnic, ki so vključene v sistem COBISS;
 • elektronske baze podatkov (OCLC, IUS-INFO, EIFEL ipd.)

Dostopanje do teh baz podatkov je v skladu s Pravilnikom o splošnih pogojih poslovanja ter v skladu s pogodbenimi določili in viri financiranja.

 1. Dostop do splošno dostopnih elektronskih virov javnih oblasti in njihovo uporabo:

V knjižnici lahko dostopajo uporabniki/člani do tovrstnih virov s pomočjo razpoložljivih PC-jev v knjižnici.

 1. Izposojo knjižničnega gradiva v knjižnici na dom:

Knjižnično gradivo si lahko izposojajo na dom le člani knjižnice, pri čemer morajo upoštevati roke izposoje za določeno gradivo in druga pravila, ki veljajo za izposojo gradiva na dom.

Če člani ne upoštevajo pravil, jim knjižnica zaračuna zamudnino in opomine po ceniku.

 1. Medknjižnično izposojo:

Knjižnica si lahko za svojega člana izposodi strokovno gradivo, ki ga sama nima, iz drugih knjižnic. Član uporablja tako izposojeno gradivo v skladu s pravili iz Pravilnika o splošnih pogojih poslovanja knjižnice.

 1. Posredovanje informacij o gradivu in iz gradiva:

Knjižničarji posredujejo članom in drugim uporabnikom brezplačno enostavne informacije o gradivu, ki ga ima knjižnica in do katerega ima dostop. Enostavna informacija je tista, ki jo knjižničar pridobi z uporabo enega informacijskega vira.

 1. Usposabljanje uporabnikov za uporabo knjižnice:

Usposabljanje je lahko individualno ali kolektivno (zaključene skupine npr. šolarjev), ob predhodnem naročilu.

 1. Pomoč in svetovanje pri iskanju gradiv, informacij in pri uporabi knjižnice, seznanjanje z novostmi v knjižnici:

Knjižnica seznanja z novostmi v obliki informativnega gradiva, priložnostnih razstav, prireditev ipd.

 1. Fotokopiranje knjižničnega gradiva:

Knjižnica fotokopira le gradivo, ki je v lasti knjižnice.

 1. Rezerviranje knjižničnega gradiva:

Na željo člana knjižnica obvesti o prispelem gradivu. Obvestilo je potrebno plačati po ceniku.

 1. Izpisovanje seznamov o gradivu:

Na zahtevo člana pripravi knjižnica izpis o stanju gradiva od določenega datuma dalje. Ker član dobi izpis o stanju gradiva ob vsakem obisku, se dodatni izpis plača po veljavnem ceniku.

 1. Uporabo računalnikov:

Knjižnica omogoča uporabo računalnikov za dostopanje do knjižničnih katalogov in drugih virov informacij, elektronskih virov informacij javnih oblasti, za uporabo e-pošte. Časovna omejitev uporabe je navedena v pravilniku.

 1. Dejavnosti za otroke do 15. leta:

Knjižnica organizira in izvaja pravljične ure, knjižni kviz, srečanja z ustvarjalci, bibliopedagoško delo.

 1. Prireditve, s katerimi knjižnica promovira svojo dejavnost in zbirko:

Knjižnica organizira in izvaja srečanja s pisatelji, pesniki in drugimi avtorji, predstavitve knjižnih novosti, potopisna predavanja  ipd.

Deli
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+
(Skupno 303 obiskov, današnjih obiskov 1)